REGULAMIN BIBLIOTEKI
PRZY SP NR 4 W PIASTOWIE

W BIBLIOTECE OBOWIĄZUJE CISZA, KULTURALNE ZACHOWANIE ORAZ ZAKAZ SPOŻYWANIA POSIŁKÓW.


1. Ze zbiorów biblioteki mogę korzystać wszyscy uczniowie
i pracownicy szkoły.

2. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki lub czasopisma
(w tym jedną lekturę) na okres trzech tygodni. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń, a także przedłużyć termin zwrotu wypożyczonych książek.

3. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji.

4. Książki i inne dokumenty należy szanować jako dobro wspólne. Zauważone uszkodzenia zgłasza się bibliotekarzowi.

5. W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki (innych materiałów) czytelnik zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję lub inną wskazaną przez bibliotekarza.

6. Czytelnicy (uczniowie, pracownicy) opuszczający szkołę zobowiązani są do przedstawienia w sekretariacie szkoły zaświadczenia, potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.

7. Wszystkie wypożyczone materiały powinny być zwrócone
do biblioteki przed zakończeniem roku szkolnego.

8. Załącznikiem do regulaminu biblioteki jest regulamin korzystania z komputerów.

9. W przypadku niewłaściwego zachowania się bądź nie respektowania poleceń bibliotekarki, uczeń zostanie wyproszony
z biblioteki, a o jego zachowaniu zostanie powiadomiony wychowawca klasy, Dyrektor szkoły oraz rodzice.

COPYRIGHTS Anna Borecka